Akademiska studier

 

Smärta och sensorisk behandling (15 hp) – Högskolan Dalarna
Kursen syftar till att den studerande tillägnar sig fördjupade teoretiska kunskaper om smärtfysiologi och smärtupplevelsens olika dimensioner samt breddade kunskaper om evidensbaserade behandlingsmetoder vid akut och långvarig smärta. Kursen syftar också till att den studerande tillägnar sig ingående teoretiska och praktiska kunskaper inom sensorisk smärtbehandling, innefattande främst akupunktur och transkutan elektrisk nervstimulering.

Talangutveckling ur ett coachperspektiv (7,5 hp) – Linnéuniversitetet
Kursen syftar till att den studerande fördjupar sina kunskaper om talangutveckling, med särskild tonvikt på coachens roll och betydelse i talangutvecklingsprocessen. Kursen behandlar den samlade kunskap, forskning och erfarenhet som finns på området och hur coachen kan använda denna kompetens för att analysera, utvärdera och utveckla sin talangverksamhet.

Masteruppsats: Framväxt, deltagande och skadepanorama inom svensk triathlon (30 hp)
länk – Gymnastik- och idrottshögskolan
Masteruppsats skriven på GIH under VT 2015, handledare Mikael Mattsson. Uppsatsen var mitt sista moment för att kunna ta ut examen ”Masterexamen inom Idrottsvetenskap” (Degree of Master of Science in Sports Science)

Idrottsmedicin – Hälsorelaterade mätmetoder inom idrottsmedicin och idrottsvetenskap (7,5 hp) – Linnéuniversitetet
Kursen syftar till att ge studenten en förståelse för användandet och validiteten av moderna mätmetoder för hälsorelaterade aspekter inom det idrottsmedicinska och idrottsvetenskapliga fältet. Kursen behandlar de viktiga delarna validitet och reliabilitet av metoderna och varför vissa metoder är bättre än andra på individ, grupp och samhällsnivå. Kursen innehåller såväl vetenskapliga som praktiska moment inom mätning av; hälsorelaterad fysisk fitness (kondition, styrka, rörlighet etc.), kroppsammansättning, fysisk aktivitet samt kostintag. Andra viktiga faktorer som studiedesign, storlek på undersökningsgrupper, och hur man genomför validitets och reliabilitetsundersökningar.

Idrottsvetenskap II: aktuell idrottsvetenskaplig forskning (7,5 hp) – Gymnastik- och idrottshögskolan
Kursen är en obligatorisk del av masterprogrammet på GIH och dess kursmoment fokuserar på:
Momentet projektspecifik fördjupning hänger starkt samman med det självständiga arbetet. Innehåll, upplägg och litteratur väljs i samråd mellan handledare för det självständiga arbetet och studenten. I detta moment ingår också att studenten i samverkan med handledare skall färdigställa en uppsats-pm om cirka fem sidor, vilken skall behandlas på ett seminarium där studenten får synpunkter på sin tänkta uppsats.

Idrottsvetenskaplig fördjupning (7,5 hp) – Gymnastik- och idrottshögskolan
Kursen är en obligatorisk del av masterprogrammet på GIH och dess kursmoment fokuserar på: Idrottsvetenskaplig introduktion med inriktning mot idrottsmedicin

  • Forskningsetik och design
  • Idrottsvetenskapliga metoder
  • Idrottsmedicinska mätmetoder
  • Statistik

 

Idrottsvetenskaplig litteraturkurs med inriktning mot teori och metod (7,5 hp) – Gymnastik- och idrottshögskolan
Kursen är en obligatorisk del av masterprogrammet på GIH. Kursen är en litteraturkurs där självständiga arbeten på avancerad nivå, avhandlingar och peer review artiklar läses enskilt och diskuteras sedan i gemensamma lärarledda litteraturseminarier. Fokus ligger på litteraturens metod- och teorianvändning.

Idrottsmedicin med inriktning mot idrottsnutrition (7,5 hp) – Linnéuniversitetet
Kursen ger på ett övergripande plan fördjupade kunskaper om nutritionens inverkan på fysisk prestationsförmåga. Den belyser hur nutrition kan använda för prevention och behandling av sjukdomstillstånd/skador som är idrottsrelaterade. Detta inbegriper speciella situationer som en idrottare utsätts för och hur man kan optimera kroppens förutsättningar för återhämtning, rehabilitering och adaptation till träning. Kursen innehåller praktiska moment i vilka evidensbaserade kostråd tillämpas och även en kritisk analys av en idrott utifrån de metabola och fysiologiska krav som ställs.

Idrotts- och arbetsfysiologi (15 hp) – Gymnastik- och idrottshögskolan
Syftet med kursen är att erbjuda en fördjupning inom området, man kan säga att tanken är ”att börja där läroboken tar slut”. Det betyder bland annat anknytning till forskningsläge, utbildning av och diskussion kring användande av olika testmetoder, samt kopplingen mellan teori och praktisk idrott.

Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik (30 hp) – Karolinska Institutet
Dagens ökade antal idrotter, och en alltmer specialiserad idrott, innebär större krav på behandling efter skada liksom på förebyggande åtgärder. Syftet med kursen är att ge dig fördjupade kunskaper i idrottsmedicin baserade på traumatologi, rehabilitering, fysiologi, psykologi och allmän idrottsmedicin, samt kunskaper om prevention av idrottsskador. Kursen ger också en inblick i aktuell forskning samt lägger grunden för, och stimulerar till, idrottsmedicinsk forskning.

Legitimerad sjukgymnast (fysioterapeut) – Karolinska Institutet
Kandidatexamen från Karolinska Institutet 2012, sjukgymnast. Jag var en av de sista som examinerades som sjukgymnast – efterföljande studenter fick titeln ”fysioterapeut”.


Instruktörsutbildningar 

Personlig tränare SAFE 2012
Kettlebell instruktör Peaklife 2013
Indoor Walking (crosstrainer) Keiser 2011
International Strength Training Coach Trainers Academy 2019
Cykelinstruktör (spinning) Schwinn 2008

 

Övrigt

Diplomerad livräddare Svenska Livräddningssällskapet 2011
Diplomerad simlärare Svenska Livräddningssällskapet 2010
Diplomerad massör Axelssons 2005

Lämna ett svar